Monday, November 19, 2012

Happy Birthday Gene Tierney


November 19, 1920 - November 6, 1991

No comments:

Post a Comment